Förtroendevalda inom Region Västmanland

Nämnder (17 st)

Namn
Regionfullmäktige
Regionfullmäktiges presidium
Regionstyrelsen
Krisledningsnämnden
Patientnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Kultur- och folkbildningsnämnden
Utskott för folkhälsa och sjukkvård
Utskott för regional utveckling
Demokratiberedningen
Beredning för invånardialog
Regionens valberedning
Gemensam Hjälpmedelsnämnd
Gemensam Ambulansdirigeringsnämnd
Gemensam kostnämnd för Region Västmanland och Region Uppsala
Gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland
Gemensam nämnd för varuförsörjning